Monday, September 21, 2009

IV. Night time 1 - Comodo

The spell of stars

libretto:

Sa jertom, mekhen man te kerav tumari śukar voja!

Aja, de dural me avilem,

Jaj, de zurales khinilŏm, jaj

Jaj, de uśti opre, mamo,

De man zala pani!

Jaj, de man zala pani!

Jaj de muro śero dukhal,

Ande but gïndură[1].

Jaj, de p-o ćeri äl ćerhaja

Jaj, de śukar strafinen,

E maj bari ćerhaj muro drom sikavel.[1] Ă - ea

No comments:

Post a Comment