Monday, September 21, 2009

Synopsis

composer
singer and stage director
Ede Terényi about Nomad days and nights

Carmen Vasile about Nomad days and nights


I. Evening 1 - Parlando

From far away

libretto:

Jaj Sosøar, Vilu, sosøar kadi butĩ, mo,

Kaj drom dural dikhen

Kana me mo rovav?

Ke rugin mamo, rugin,

Rugin e Devlorés

Khere aven, mamo

Tirre duj ćhavorre

Ke ći daran romenøar,

Ći le, thamiaøar,

Thaj pale so avela,

Ći le meripnesøar.

II. Evening 2 - Libero

Joj, ujajuja, Devlam
libretto:

Jaj ujauaja

Devla!

Kon si kodo gavalieri

kon si kodo gavalierii

Devla!

Kon pokinel i meseli

Jaj

De man mamo de man zala paj

Devla!

Phabarel miri korri

Aj!

Aj, aj, aj,

A lo ma lo maj dalom ajlom

Da lo maj rom ma de lo ma

Aja

III. Evening 3 - Presto improvisando

Hip, hop, hip, hop

libretto:

Hip, hop, hip, hop

Aca, aca,

Uja, juja

Dalom, ajlom hajloma lo maj

IV. Night time 1 - Comodo

The spell of stars

libretto:

Sa jertom, mekhen man te kerav tumari śukar voja!

Aja, de dural me avilem,

Jaj, de zurales khinilŏm, jaj

Jaj, de uśti opre, mamo,

De man zala pani!

Jaj, de man zala pani!

Jaj de muro śero dukhal,

Ande but gïndură[1].

Jaj, de p-o ćeri äl ćerhaja

Jaj, de śukar strafinen,

E maj bari ćerhaj muro drom sikavel.[1] Ă - ea

V. Night time 2 - Vivace

Let me shout

libretto:

Sila djol pustolej, mamo,

Sogodi pajlum, jaj

Sintje te najasol

Numaj muri vak!

Kadă numaj muri vak

Te śai ćhingarav.

Mure jakha vaś kadă, jaj!

Lença te dikhav

VI. Night time 3 - Andante misterioso

Snake balade

libretto:

Jaj, kothe telal k-o pani

kothe thovel i terni romni

kothe gelăs ek terno rom aj!

Pućhlăs laøar lel les,

Nići ke „Naśtik lav tut terna roma” (Sosøar ćoreja?)

Jaj, aj Thaj te kames, te les man, aj!

3a ando veś xude le sapes, xude le vlinalo sapes, aj!

Aj tatăr les tire phralesqe.

Thai atunći śaj tu les man

„Tira dajako Del”

Thaj avilăs o phral khere;

„So tadăn, terne phenje?”

„Pharo khand mardăs man!”

„Terne pujo thai maćho,

kodi khand mardăs tut”

Kana jekh roj zumavdă

Jek paś śargulindăs

Kana o dujto zumavdăs,

Manglăs parna k-o śerand

VII. Night thime 4 - Allegro

Rite of midnight

libretto:

Hm, la laj laj laj la laj laj

VIII. Night time 5 - Allegro

Veal of dreams

libretto:

Aj, gelem p-o plajin,

P-o plajin p-o zeleno

Avri trade penqe khuren

Le Benoski familija.

Thaj uśtilem de tehara

[Mo! Śohan te na meres!]

Phadilăs le Burasqo puro

Kana o Petjo śundăs

Pesqe bala avri cïrdăs

IX. Night time 6 - Allegro

Dance of flesh in the moonshine

libretto:

Aleri na ra na re ni na ra ...

X. Night time 7 - Allegro vivace

Pleasure in daybreak

libretto:

Phendem laqe pala manøe te na rovel

Tej na na da naj nan na...

Alon da na na na

Na tra daqe pala bokelă

XI. Morning 1 - Parlando

Bedding of roses

libretto:

Jaj de gelăs i Roza

Trin děs de-akor,

Hej, rodavla, rodavla

Khanikaj ći rakhav la.

Jaj thaj, rakhlem la, mamo

Voj maśkar äl roźe beśel,

Hej de maśkar le luludă

Jaj, de haj khere, Roza,

Hej de, na dara romenøar

Hej de, na dara romenøar

Ći śel te avena.

XII. Morning 2 - Allegro molto

Barbarian dance

libretto:

Bićhardem la te khelel,

Hai voj phendăs ći 3anel,

Jaj, ći 3anel, te ći kamel,

Na-i la, kirvo, te marel la.

De man, ćiordino kirvo,

Dav les tuke romano!

Ajlom ajlom tanananalalala

XIII. Morning 3 - Parlando

The sun's river

libretto:

Jaj, ćhor pani p-i luludĭ,

de te na śutŏl avri, de jaj

de te na śutŏl avri,

de la ćorraqo ilo

Jaj de „Dunera Dunera (de la trajo, Lalo)

de cikno podo opral, de jaj,

de na 3a kothe, Frima,

ke śaj peres andre!”

Jaj de „Ći perav, ći perav

ando baro pani, de jaj,

De Boja peros tuça,

Anø-o kamipen!”

XIV. Morning 4 - Allegro vivace

Black cat

libretto:

Loli kući tele perel

so rodes tu terni romni

xulava man thaj thova man,

Thaj, terne!a te dikhes man”

Ajtej nin ne ne ra na ninra...

Beśelas i ćhej pe hordova,

Thaj ći 3anava,

So si tale la(øe)

Kali mïcha tale laøe,

Phurdel o beng ande laøe!

Oj de landa aj denadajda

Links